Zdrowie i pomoc społeczna

Zdrowie

W ostatnich latach alarmujące są doniesienia o rozprzestrzenianiu się w Polsce i na świecie chorób cywilizacyjnych. Tempo życia, technologia, wirtualne społeczeństwa, brak komunikacji werbalnej, zła dieta, zanieczyszczona żywność czy dalej całego środowiska naturalnego. Wszystko to i wiele innych czynników składa się na nasz zdrowie fizyczne i psychiczne. Coraz więcej pojawia się osób chorych na depresję czy nerwicę. Naszym celem jest szeroka profilaktyka zdrowotna oraz zwiększenie dostępności do terapii. Uważamy że obecna jest niewystarczająca do narastającego problemu. Zależy nam również na proaktywnej polityce miasta w tym zakresie, również na obszarach zależnych od innych instytucji.

Do realizacji tych celów potrzebne są następujące działania:

 • zapewnienie środków finansowych na wieloletnie zadania profilaktyczne dla mieszkańców Gdyni z zakresu terapii psychologicznych
 • Stworzenie stanowiska Lekarza Miejskiego w randze doradcy prezydenta, odpowiadającego za koordynację polityki miasta, współpracę z podmiotami zajmującymi się ochroną zdrowia, wskazującego priorytety w zakresie aktywności miasta i angażującego się w sytuacjach związanych potencjalnymi zagrożeniami (ochrona zdrowia w trakcie imprez masowych, szczepienia ochronne, dostępność do ochrony zdrowia w różnych częściach miasta, współpraca ze szpitalami i poradniami, określanie kluczowych deficytów w ochronie zdrowia)
 • współpraca partnerska z domami opieki , domami seniora oraz zachęcania do powstawania nowych
 • poszerzenie oferty dziennej placówki zajmującej się pomocą psychiatryczną dla dzieci i młodzieży, dążenie do powołania oddziału dziennego dla osób wymagających pomocy psychiatrycznej
 • doposażenie placówek medycznych pełniących dyżury nocne i świąteczne w pogotowiu ratunkowym
 • podjęcie starań stymulujących rozwój opieki stomatologicznej w szkołach

Opieka nad dziećmi 0-3

Dla wydostania się z zapaści demograficznej a także dla tworzenia dobrych warunków dla gdyńskich rodzin, niezwykle ważne jest wspieranie ich w okresie krótko po narodzinach dziecka i kilku kolejnych lat. Będziemy dążyć do istotnego poszerzenia oferty wsparcia rodziców w opiece nad dziećmi w wielu 0-3, w tym opiece żłobkowej, ale także wspierać inne formy takiej opieki (czasowej, współdzielonej, nianie)

Uważamy, że dla realizacji tych celów potrzebne są następujące działania:

 • przegląd i maksymalne usprawnienie procedur zgłaszania dzieci do żłobków i aktualizacji bazy osób oczekujących
 • przygotowanie planu rozwoju placówek żłobkowych na terenie Gdyni, zainicjowanie powstania nowych placówek
 • ułatwienie otrzymania miejsca w żłobku dla samotnych rodziców
 • wspieranie i korzystanie z oferty niepublicznych żłobków
 • budowa modelu wspierania także form opieki nad małymi dziećmi innych niż żłobki, przewidzianych w polskim prawie

Pomoc społeczna

Doceniając skalę już funkcjonujących w Gdyni rozwiązań, widzimy obszary, w których pomoc tę należy rozwijać.

Dlatego też:

 • Poszerzymy systemowe wspieranie osób opiekujących się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi
 • Dokonamy przeglądu funkcjonujących w mieście form wsparcia, opieki i pomocy społecznej. Poszerzymy dostępność tych usług, z którymi dziś jest istotny problem, jak choćby przewozy dorosłych osób niepełnosprawnych.
 • Będziemy dostosowywać przestrzeń miejską dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Będziemy wspierać działania Centrum Aktywności Seniora, w tym spotkania aktywizujące seniorów w dzielnicach
 • Zapewnimy środki na budowę mieszkań socjalnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych lub przystosowanie obecnych zasobów mieszkaniowych